जक्कययोन काहाणी

जक्कयन काहाणी

जक्कय नावोन एक माणूस होयू एने चू फावू लेणे वावू एक सोरदार होतु बाखीन चू बूट  कु माणूस मोतलोब ठेंगनु माणूस होतु चू लुच्चाय कोरीन जादा फावान पोषा लेतू होतु एक दाहडू येशू यरीहो गावो मा आव्यू जक्कय काजे मालोम पोड्यो कि येशू आपणा गाव मा आव रोयू . ती चू येसू काजे देखनेण कोरतु होतू कि चू काहाड लु छे . बाखीन गोरदिनवोजेसी देखणी सोकतूहोतु ,  काहाकी चू बुटकु होतु . तेत्यार तीना  काजे देखनेन कोरता चू ओगव दोवडीन एका गुलोरोन झाडो पोर चोळ गोयू , काहाकी येसू तीनेत वाटे जानेवावू होतु . जेत्यार येसू तीनजागे पुग्यू , ती उपोर भावीन तीनुकाजे कोयू ,' हे जक्कय छाटू उतरीन आव ; काहाकी आज मेसेक तारे घोर आवने छे .”

चू तेत्यारुत चू उतरीन खुशीसी येसुकाजे आपने घोर लीन गोयू . ज्यो देखीन आखा माणसे कुर - कुर कोरता जायीन कोहोने बाज गोया ,  “ ज्युते एक पापी मानसोंचा जायीन रोय रोयू . ” जक्कय उबरोहीन येसुकाजे कोयू , हे प्रभू , देख ,  मे मारो आदो धोन गोरीब मे काजे आपदोम ,  एने कुदान लुच्चाय कोरीन लेहोय ती तीनाकाजे चार गुणा आप दोम .” तेत्यार येसू तीनाकाजे कोयू, “ आज ईना घोरोमा उद्धार आवलो छे , ईनांन कोरता की ज्युबी अब्राहामोन पुऱ्यू छे .  काहाकी मोनश्यान पुऱ्यू खुवाला काजे हेरणे एने तींदरो उद्धार कोरणे आवलू छे .  जक्क्य येशु काजेदेखणेन कोरीन बाखीन चू बुटकू माणूस होतु कोरीन भीड मा चू येशुकाजे देखी नी सोकतू होतु कोरीन चू येसुकाजे देखणे वाट निकावी तोसो आपनो बी जीवन मा येशुकाजे देखणेन कोरता वाट निकावनो छे . 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.